Publish Jobs Terms & Conditions

For English: Click here.

De Voorwaarden voor het plaatsen van een vacature

CareersInEindhoven is onderdeel van Employ-IT.
Voor alle aanbiedingen en overeenkomsten van de websites van Employ-IT zijn de algemene voorwaarden van Employ-IT van toepassing. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Verantwoordelijkheid
De inhoud van de websites van de Employ-IT wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en continue onderhouden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op onze website niet correct of onvolledig is. De Employ-IT behoudt zich het recht voor om aanvullingen en wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving aan te brengen. Employ-IT is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van of voortvloeiend uit het gebruik van Employ-IT of de links vermeld op de website. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door het niet kunnen bereiken van onze website.

Advertenties & Opdracht
Employ-IT is te allen tijde gerechtigd om naar eigen inzicht advertenties niet te plaatsen, aan te passen of later te plaatsen zonder dat dit op enigerlei wijze tot schadeverplichtingen kan leiden. Reclame-uitingen dienen te voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt.

Employ-IT spant zich in om de Opdracht naar beste kunnen uit te voeren en kandidaten te bereiken en te werven die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de Opdrachtgever, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der informatietechnologie, zorg, engineering, wetenschap en techniek. 

De verplichtingen van Employ-IT op basis van de Overeenkomst dragen het karakter van enkel een inspanning door het plaatsen van een vacature op een van de websites die Employ-IT beheert en is enkel een inspanningsverbintenis. 

Employ-IT is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen. Employ-IT zal al hetgeen haar bij de uitoefening van haar beroep ter kennis komt en van vertrouwelijke aard is, geheim houden. 

Opdrachtgever gaat mee akkoord dat elke kandidaat gelijke kansen heeft ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverlet de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de functiebeschrijving in de vacature die opdrachtgever heeft beschreven. 

De opdrachtgever gaat mee akkoord dat de kandidaat voldoende en juiste informatie ontvangt over de vacature en de procedure van het sollicitatietraject, is Employ-IT afhankelijk van de verkregen informatie van de opdrachtgever die op hier van toepassing zijn. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een door Employ-IT aangedragen kandidaat. De Opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een Arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. 

Employ-IT is op generlei wijze aansprakelijk voor schade (direct en indirect en in welke vorm dan ook) en verliezen die de Opdrachtgever of derden mochten lijden in het kader van het uitvoeren van de opdracht door Employ-IT.

Employ-IT aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als Opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een Arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan. 

Employ-IT is op generlei wijze aansprakelijk voor schade (direct en indirect en in welke vorm dan ook) en verliezen die de Opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een Arbeidsovereenkomst met de betreffende kandidaat. 

Opdrachtgever vrijwaart Employ-IT tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Employ-IT samenhangen of zouden kunnen samenhangen. 

Een Opdracht eindigt op het moment dat de Opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen Partijen overeengekomen maximale duur van de Opdracht of door intrekking van de Opdracht door Opdrachtgever c.q. Employ-IT. 

Het eerder beëindigen van de Opdracht door Opdrachtgever heeft geen invloed op de eerder afgesproken prijs van de opdracht en is dat bedrag aan Employ-IT toegezegd en gerechtigd het bedrag te houden. Indien Employ-IT de Opdracht niet uitvoert, vindt er geen Opdracht plaats zal Employ-IT het bedrag storneren. 

Wanneer de Opdracht niet wordt uitgevoerd zal Employ-IT dit schriftelijk communiceren aan Opdrachtgever door middel van de aan Employ-IT doorgegeven contactgegevens. Employ-IT is op generlei wijze aansprakelijk voor schade (direct en indirect en in welke vorm dan ook) en verliezen die de Opdrachtgever of derden mochten lijden mocht als Opdrachtgever niet de juiste contactgegevens heeft doorgegeven. 

Met het woord schriftelijk wordt ook gedoeld op elektronische communicatie zoals, maar niet uitsluitend, e-mail en WhatsApp. Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Prijzen en tarieven
De websites van de Employ-IT is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Alle door Employ-IT schriftelijk of elektronisch weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten, verschrijvingen en vergissingen. Employ-IT is niet gebonden aan dergelijke fouten en/of verschrijvingen. 


Abonnementen
Alle afgesloten abonnementen worden NIET automatisch verlengd.
De geldigheidsduur van een offerte is 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.

Betaling
Online afgesloten aankopen dienen betaald te worden via Paypal of iDeal.
Betaling van facturen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Bij het niet of niet tijdig betalen worden de verleende rechten op de Employ-IT onmiddellijk ingetrokken. Alle gemaakte kosten zowel direct als indirect inclusief gerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Privacy en geheimhouding
De persoonsgegevens uit het CV worden in de database van de Employ-IT opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om:
1. Werkgevers te laten zoeken naar de juiste kandidaten voor hun vacatures. Indien gewenst anoniem.
2. De juiste vacatures te selecteren passend bij de vraag van de kandidaat.

Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt dan onder bovengenoemde punten aangegeven.

Employ-IT verwerkt de door Opdrachtgever in het kader van de Opdracht verstrekte Persoonsgegevens in overeenstemming met de op Employ-IT rustende verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene verordening gegevensbescherming. 

Voor alle aanbiedingen en overeenkomsten van de websites van Employ-IT is de Privacy Statement van Employ-IT van toepassing. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. http://careersineindhoven.com/wp-content/uploads/2020/01/Privacyverklaring.pdf